Вашата количка

Лични данни

При използване на www.karpi.bg (Уеб Сайта) Вашите лични данни се обработват от ВАЛЕТИ-61 ЕООД, ЕИК: 124664758.

Събиране и обработка на лични данни

Преди да пристъпим към събиране на данни, ние Ви информираме за това и с регистрирането си в сайта приемаме, че Вие сте съгласни да ни предоставите личните си данни за изрично посочените цели на обработка, съобразно Общите условия на сайта и настоящата Политика за поверителност.

Личните данни, които събираме предоставени от Вас, може да включват Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес.

Събраната информация се използва с цел доставянето на стоките до посочен от Вас адрес и изпълнение на другите условия по договора и законодателството.

Имаме право също така да събираме информация за Вашите посещения в магазина или на Уеб сайта. Например ние имаме право да използваме инструменти за анализ на Уеб сайта, за да извличаме информация от Вашия браузър, включително сайта, от който идвате, търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия Уеб сайт, страниците, които разглеждате в рамките на Уеб сайта.

Информацията, която ни предоставяте, се обработва на основание Вашето изрично съгласие, с изключение на данните които са ни необходими за изпълнение на задълженията по сключените договори и други задължения към компетентни държавни органи.

Използване на Вашите лични данни и предоставянето им на трети лица

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Въз основа на договор – когато поръчате продукт/продукти от Уеб сайта;
 • Въз основа на закон – когато нормативните актове ни възлагат това задължение;
 • Въз основа на Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи.

Ние обработваме личните Ви данни, за да управляваме и изпълняваме Вашите заявки за продукти, както и за предоставянето на услуги и изпълнението на транзакции, които сте изискали или разрешили, а също и за да Ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги.

Ние имаме право също така да използваме Вашите данни, за предоставяне на клиентска поддръжка, за улесняване на връщането или замяната на продукти, за отговор на въпроси или оплаквания, за извършване на клиентски проучвания и изпращане на награди, за откриване и предотвратяване на измами и за други цели, описани в настоящата Декларация за поверителност.

Ние гарантираме, че не предоставяме Вашите лични данни на трети лица под каквато и да било форма извън изискваната и позволена от закона степен.

В случай, че направите поръчка за закупуване на стоки през нашия Сайт, ние предаваме Вашите лични данни на куриери, участващи в обработката на Вашата поръчка, единствено до изискваната и позволена от закона степен. Ние предоставяме на тези фирми само необходимите им лични данни за предоставяне на съответните услуги. Фирмите са задължени да осигурят поверителност на информацията и нямат право да я използват за каквато и да е друга цел.

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Права на потребителите

Всеки потребител, чиито данни се обработват от “ВАЛЕТИ-61” ЕООД, има следните гарантирани от Общия регламент за защита на личните данни права:

 • право да поиска да му бъде предоставена информация обработваните лични данни, които се отнасят до него;
 • право да получи достъп обработваните лични данни;
 • право да поиска коригиране(ако личните данни са неточни);
 • право да поиска изтриване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;
 • право да поиска ограничаване на обработване на лични си данни, в предвидените от законодателството случаи;
 • право на преносимост на личните данни;
 • право на възражение;
 • право да поиска защита по административен или съдебен ред, в случай че правата му са били нарушени;
 • право на жалба до надзорен орган.

Защита на Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на твоите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Оттегляне на съгласието

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да изпратите съобщение до нас чрез формата за контакт на Уеб сайта.

Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в електронен формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение

Имате право да възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на теб като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

Право на жалба до надзорния орган

Можете да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.